Skip to main content

26. Januar 2022 vun 19.00 - 21.30 Auer

Informatiounsowend zu de Pilgerreesen op Oberammergau

Um Programm

  • Eng Präsentatioun vun der Pilgerrees op Oberammergau
  • Ee Film iwwer d’Passiounsspiller vun Oberammergau
  • Eng méiglech Liveconnexioun mat Oberammergau
  • Ee besënnleche Moment an der Kapell

Et handelt sech hei em ee COVID-CHECK-EVENT!

Centre Jean XXIII
52, rue Jules Wilhelm
L-2728 Lëtzebuerg/Weimeschhaff

COVIDCHECK INFO

Konferenzen, Fortbildungen und Veranstaltungen, die im Centre Jean XXIII stattfinden, werden im (2G+) CovidCheck-Modus organisiert. Bitte denken Sie an Ihr CovidCheck-Zertifikat.

Les conférences, formations et rencontres qui ont lieu au Centre Jean XXIII sont organisées sous le régime CovidCheck (2G+). Merci de présenter votre certificat CovidCheck. 

Umeldung

Informatiounsowend Oberammergau, 26. Januar 2022 ëm 19.00 Auer